Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Spis treści
  • Linki

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://maledziecko.pl 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://maledziecko.pl prowadzony jest przez Bogdana Jaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAŁE DZIECKO

Adres głównego miejsca wykonywania działalności:

ul. ,

03-721 Warszawa

NIP: 0000000000

Dane kontaktowe:

Numer tel. 22 

                   01010103

Adres e-mail: [email protected]

 

 

DEFINICJE POJĘĆ:

 

Regulamin - niniejszy Regulamin  jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://maledziecko.pl. 

 

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym maledziecko.pl, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.  

Usługodawca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAŁE DZIECKO , wykonujący swoją  działalność pod adresem ul. , 03-721 Warszawa, NIP: 0000000000

 

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną udostępnionej  przez Usługodawcę.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Administrator danych - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAŁE DZIECKO (adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. , 03-721 Warszawa)  NIP: 0000000000, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

SPIS TREŚCI:

I. Postanowienia ogólne.

II. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.

III. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

IV.  Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

V. Warunki korzystania z usługi świadczonej  drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu biuletynu „Newsletter”.

VI. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

VII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

IX. Dane osobowe.

X. Zmiana Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe.

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym maledziecko.pl.

2. Regulamin jest udostępniony pod adresem elektronicznym maledziecko.pl 

3. Na żądanie Usługobiorcy niniejszy Regulamin zostanie mu udostępniony przez Usługodawcę w taki sposób, który umożliwi  pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

- prowadzeniu konta,

- umożliwieniu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia,

- przesyłania biuletynu "Newsletter".

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

II. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.

a.) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

b.) Przeglądarka internetowa:

- Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,

- Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,

- Opera w wersji 9.0 lub nowszej,

- Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej,

- Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,

- włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

c.) Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli.

 

 

III. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta obejmuje proces rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

2. Celem założenia konta należy wejść w zakładkę zamieszczoną „Rejestracja” znajdującej się na górnym pasku strony internetowej., ewentualnie na  zakładkę „–MOJE KONTO,

a następnie kliknąć pozycję „Zarejestruj się”.

3. Po kliknięciu na zakładkę o której mowa w pkt. 2 zostanie wyświetlony formularz rejestracji składający się z trzech podrubryk, w  którym należy uzupełnić następujące dane:

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO/ADRES DOSTAWY

- Imię,

-Nazwisko,

-ulica i numer,

-kod pocztowy,

-miasto,

-kraj

 Po prawej stronie wyświetlonego formularza należy wskazać adres dostawy w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamawiającego.

 

DANE KONTAKTOWE

-Imię,

-Nazwisko,

-Adres e-mail,

-Telefon stacjonarny/komórkowy,

TWOJE KONTO

- Login,

-Hasło,

-Powtórzenie hasła,

 

4. Po wprowadzeniu danych o których mowa w pkt. 3 należy kliknąć na checkbox „Zarejestruj konto”.

5. Na wskazane w formularzu rejestracji konto e-mail Usługobiorca zostaje przesłany e-mail potwierdzający założenie konta, a na stronie internetowej wyświetla się komunikat informujący o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta  zostaje zawarta w momencie przesłania informacji e-mail o której mowa w pkt. 5.

 

 

IV.  Usługa świadczona drogą elektroniczną przez sklep internetowy polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia.

 

1. Celem złożenia zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia należy wybrać Towar, który chcemy zamówić, a następnie przy pomocy checkboxa „do koszyka” potwierdzić chęć zakupu wybranego Towaru.

2. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie danego Towaru należy kliknąć checkbox  Złoż zamówienie

3. Następnie dokonujemy wyboru w przypadku nowego klienta czy decydujemy się na założenie konta czy dokonujemy zakupu bez rejestracji. Jeżeli posiadamy konto na sklepie logujemy się na swoje konto przy użyciu loginu i hasła.

4. W przypadku podjęcia decyzji o założeniu konta obowiązuje nas procedura opisana w punkcie 3 rozdziału III.

5. Jeżeli zakup następuje bez zakładania konta wówczas należy kliknąć ikonę „Zamów bez rejestracji”.

6. Po dokonaniu czynności o której mowa w pkt. 4 nas stronie Usługobiorcy zostaje wyświetlona informacja o możliwości wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

7. Następnie klikamy checkbox „Przejdź dalej” .

8. Na  stronie internetowej wyświetla się informacja o wprowadzonych danych, które na tym etapie można zmodyfikować poprzez ich poprawę, ewentualnie wprowadzenie nowych danych.

9. Na tej samej stronie wyświetla się również podsumowanie zamówienia, w przypadku zgodności wszystkich danych należy kliknąć checkboxa "zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

10. Po wykonaniu czynności o której mowa w pkt. 8 na stronie internetowej zostaje wyświetlona informacja o złożeniu zamówienia, a na  adres e-mail Usługobiorcy podany w procesie składania zamówienia zostaje przesłany e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Przesłany na dres Usługobiorcy e-mail, o którym mowa w pkt 9 zawiera informacje o:

-numer zamówienia,

-sposób dostawy,

- formę zapłaty,

- dane zamawiającego oraz adres dostawy,

- posumowanie zamówienia (wyszczególnione Towary, cena, koszt dostawy).

 

V. Warunki korzystania z usługi świadczonej  drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu biuletynu „Newsletter”.

 

1. Usługę świadczoną  drogą elektroniczną polegającą  na otrzymywaniu biuletynu „Newsletter” można zamówić poprzez formularz rejestracyjny wypełniany przy zakładaniu konta. W tym celu kliknąć na checbox o treści „Tak, chcę otrzymywać Newsletter”.

2. W przypadku braku założonego konta istnieje możliwość uruchomienia usługi Newsletter poprzez podanie adresu e-mail w okienku „NEWSLETTER”, znajdującego się w dolnym pasku strony internetowej.

3. Aby dokonać czynności o której mowa w pkt . 2 należy wpisać adres e-mail Usługobiorcy na który będzie przesłany darmowy biuletyn Newsletter.

4. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówionej usługi należy kliknąć okienko z „minusem”, przy pomocy którego zgodnie z wyświetloną informacją adres e-mail Usługobiorcy zostaje usunięty z bazy Usługodawcy. Z tym momentem następuje dezaktywacja  usługi otrzymywania newslettera.

 

 

VI. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

1. W trakcie  składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku  "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" Usługobiorca ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez  kliknięcie na następujące zakładki:

„ Zmień dane bilingowe”

„Zmień punkt dostawy”

„Zmień dane kontaktowe”

2. Po wykonaniu czynności o których mowa w pkt. 1 Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę na której zostanie wyświetlony formularz z możliwością edycji wprowadzonych danych.

3. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian należy kliknąć ikonę „Zapisz zmiany”

4. Po dokonaniu zmian o których mowa w pkt. 1-3 na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana informacja o dokonaniu zmian we wprowadzonych danych.

5. Korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]  lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 818 4478.

 

 

 

VII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

 

1. Z umowy polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługi przesyłania biuletynu Newsletter można zrezygnować w każdym czasie.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług  drogą elektroniczną przesyłając stosowne oświadczenie do Usługodawcy na adres e-mail: lub pisemnie na adres:

Małe Dziecko

03-721 Warszawa

 

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Rozwiązanie umowy następuje po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem strony internetowej http://maledziecko.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: lub też telefonicznie pod numerem  (22) , a także na poniższy  adres korespondencyjny:

Małe Dziecko

03-721 Warszawa

 

2. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i okoliczności związane z wystąpieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie  telefonicznie.

 

IX. Dane osobowe.

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.

3. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  

a)      niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b)       niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę,

c)      niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

6. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

X. Zmiana Regulaminu.

 

1. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności  w przypadku:

-zmiany graficznej strony internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym http://maledziecko.pl, mającej wpływ na procedurę zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 

-zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 

5.  W przypadku Klientów (Usługobiorców) tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

 

XI. Postanowienia końcowe.

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy, w szczególności:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2013 roku

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij