Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE

MALEDZIECKO.PL

 

Nasza firma w trosce o ochronę danych osobowych klientów, dokonujących zakupów w naszym sklepie internetowym, zapewnia aby były one:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

Abyś miał pewność przez kogo, w jakim celu i zakresie powierzone przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane, opracowaliśmy niniejszy dokument zw. Polityką prywatności.

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego, zarówno tych którzy składają zamówienie za pomocą strony internetowej oraz telefonu, a także korzystający z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAŁE DZIECKO

Dane kontaktowe:

MAŁE DZIECKO

przy ul. Jagiellońskiej 2,

03-721 Warszawa

adres poczty elektronicznej (e-mail):[email protected]

numery telefonu: (+48) 721 016 111, (+48) 22 

 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe związane z realizacją zamówienia

 

1. Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego może przetwarzać następujące dane osobowe klientów niezbędne dla złożenia, a następnie realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży:

 

a)   nazwisko i imię,

b)   adres do korespondencji/dostawy

c)   adres poczty elektronicznej,

d)   telefon kontaktowy,

 

2. Dane, o których mowa w pkt. 2 należy wpisać w odpowiednio w tym celu oznaczonych polach znajdujących się w formularzu zamówienia/rejestracji dostępnego na stronie internetowej, ewentualnie należy je podać w procesie telefonicznego składania zamówienia.

 

3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest obowiązkowe, gdyż ich brak uniemożliwia przyjęcie, a następnie realizację złożonego zamówienia.

4. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są firmie kurierskiej DPD, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się dostarczaniem przesyłek.

5. Dla realizacji  umowy sprzedaży, w tym przyjęcia zamówienia na prezentowane w sklepie internetowym towary, przetwarzanie danych osobowych jest możliwe bez uzyskiwania na ten cel zgody klienta.

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

art. 23 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1.Subskrypcja Newslettera, a także pozyskiwanie danych w celach ankietowych, możliwa jest dopiero po wyrażeniu przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Zgoda o której mowa w pkt. 1 zawiera informację o :

-  rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail),

-  celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera),

-  przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe klienta  są udostępniane,

3. Zgoda, o której mowa w pkt. 1i 2 może zostać w każdym czasie przez klienta odwołana poprzez przesłanie w tym celu oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi poniższy formularza (nieobowiązkowy):

Wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

                                                                                              Miejscowość………., data……………………………….

Wnioskodawca:…………………………………………….

                               ………………………………………………….

Oświadczenie

Korzystając z przysługującego mi prawa, niniejszym odwołuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu …………………………………………………………………………………………………………

                                               (określenie celu w jakim dane są przetwarzane np. subskrypcja newslettera)

przez firmę MAŁEDZIECKO DZIECKO .

 

…………………………………..

podpis

 

- na adres e-mail sprzedawcy: [email protected]

 

- w formie telefonicznej: (+48) 22 , (+48) 721 016 111

- w formie dostępnego na stronie internetowej checkboxa („Wypisz się z newslettera”)

- poprzez kliknięcie linku, zamieszczonego w treści wiadomości o e-mail przesłanej po zapisaniu się do listy usługobiorców korzystających z usługi newsletter.

4. Odwołanie zgody, o której mowa w pkt. 3 nie wymaga uzasadnienia.

 

Prawa klientów sklepu internetowego związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

1.Klient sklepu internetowego ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zawartych w zbiorach danych gromadzonych przez Administratora danych osobowych.

2.Na kontrolę, o której mowa w pkt. 1 składa się m.in. prawo do żądania :

- uzupełnienia,

- uaktualnienia,

- sprostowania danych osobowych,

- czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

3. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 należy przesłać na adres e-mailowy sprzedawcy, ewentualnie korespondencyjnie.

3.Dane osobowe klientów są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia lub nieuprawnioną modyfikacją.

 

Niniejsza polityka prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy:

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną